Godziny otwarcia pon-pt 6-22, sob 8-16
Zadzwo? i umów si? na wizyt? 18 471 16 16
homelink
anim 03
anim 01
anim 02
mechanika pojazdowa

Na ?yczenie klienta wystawiamy tak?e faktury VAT. Podane ceny s? kwotami brutto.

Stacja kontroli Habart prowadzi kompleksowe przegl?dy pojazdów.

Cennik bada? technicznych jest cen? ustawow? i wynosi odpowiednio:

1 Okresowe badanie techniczne: Ceny brutto
1.1 motocykl, ci?gnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osób ??cznie z kierowc?, samochód ci??arowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójko?owy powy?ej 0,4t mw 98,00
1.3 samochód ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 3,5t do 16t dmc 153,00
1.4 samochód ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 16t dmc, ci?gnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu wi?cej ni? 15 osób ??cznie z kierowc? 199,00
1.6 przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5t dmc 40,00
1.7 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 1,5t do 6t dmc 50,00
1.8 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 6t dmc 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna do 3,5t dmc 78,00
1.1 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 3,5t do 16t dmc 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 16t dmc 177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materia?ów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 taksówka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespo?ów w poje?dzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie bada? technicznych w zakresie:
2.1 skuteczno?ci i równomierno?ci dzia?ania hamulców 20,00
2.4 ustawienia i nat??enia ?wiate? drogowych i ?wiate? mijania 14,00
2.5 po??cze? uk?adu kierowniczego oraz ja?owego ruchu ko?a kierownicy, luzu w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczno?ci spalin 14,00
2.7 poziomu ha?asu 20,00
2.8 geometrii kó? jednej osi 36,00
2.9 dzia?ania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.1 wszystkich innych usterek ??cznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic?(dotyczy równie? jednej sztuki pojazdu zwolnionego z bada? homologicznych):
3.1 motocykl, motorower, ci?gnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy ,autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osób ??cznie z kierowc?, samochód ci??arowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójko?owy powy?ej 0,4t mw 169,00
3.3 samochód ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 3,5t do 16t dmc 232,00
3.4 samochód ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 16t dmc, ci?gnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu wi?cej ni? 15 osób ??cznie z kierowc? 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5t dmc 92,00
3.7 przyczepa ci??arowa rolnicza od 1,5t do 6t dmc 134,00
3.8 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 6t dmc 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna do 3,5t dmc 170,00
3.1 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 3,5t do 16t dmc 269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 16t dmc 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
4.1 okre?lone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za ka?de okre?lone warunki techniczne lub badany uk?ad czy zespó? pojazdu) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starost? w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, ?e nie spe?nia okre?lonych warunków technicznych 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozosta?e dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano monta?u instalacji do zasilania gazem w poje?dzie zarejestrowanym (za bad. specj.) 114,00
6.2 który ma by? u?ywany jako taksówka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma by? u?ywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma by? u?ywany do przewozu materia?ów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który mo?e porusza? si? po drogach z pr?dko?ci? 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj?cych zmian? danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art.81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starost? w celu ustalenia danych pojazdu niezb?dnych do jego rejestracji 60,00
6.1 pojazd sprowadzony z zagranicy i nosz?cy ?lady uszkodze? lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów no?nych konstrukcji pojazdu, mog?cych stwarza? zagro?enie dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego 94,00
7 Sprawdzenie spe?niania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozosta?e czynno?ci przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawid?owo?ci przystosowania pojazdu silnikowego do ci?gania przyczepy 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynno?ci na drodze 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ci??arowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego u?ywanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sprawdzenie opinii (na wniosek w?a?ciciela pojazdu) do wniosku o odst?pstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawid?owo?ci rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samono?nego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, zwi?zanych z zespo?ami i uk?adami bezpiecze?stwa jazdy 255,00
 
Copyright Ā© 2021 Habart - auto, diagnostyka, service - PowroÅŗnik.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja E-LIME.