Godziny otwarcia pon-pt 6-22, sob 8-16
Zadzwo? i umw si? na wizyt? 18 471 16 16
homelink
anim 03
anim 01
anim 02
mechanika pojazdowa

Na ?yczenie klienta wystawiamy tak?e faktury VAT. Podane ceny s? kwotami brutto.

Stacja kontroli Habart prowadzi kompleksowe przegl?dy pojazdw.

Cennik bada? technicznych jest cen? ustawow? i wynosi odpowiednio:

1 Okresowe badanie techniczne: Ceny brutto
1.1 motocykl, ci?gnik rolniczy 62,00
1.2 samochd osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc?, samochd ci??arowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trjko?owy powy?ej 0,4t mw 98,00
1.3 samochd ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 3,5t do 16t dmc 153,00
1.4 samochd ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 16t dmc, ci?gnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc? 199,00
1.6 przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5t dmc 40,00
1.7 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 1,5t do 6t dmc 50,00
1.8 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 6t dmc 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna do 3,5t dmc 78,00
1.1 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 3,5t do 16t dmc 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 16t dmc 177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materia?w niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 takswka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmw i zespo?w w poje?dzie, w ktrym stwierdzono usterki w trakcie bada? technicznych w zakresie:
2.1 skuteczno?ci i rwnomierno?ci dzia?ania hamulcw 20,00
2.4 ustawienia i nat??enia ?wiate? drogowych i ?wiate? mijania 14,00
2.5 po??cze? uk?adu kierowniczego oraz ja?owego ruchu ko?a kierownicy, luzu w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczno?ci spalin 14,00
2.7 poziomu ha?asu 20,00
2.8 geometrii k? jednej osi 36,00
2.9 dzia?ania amortyzatorw jednej osi 14,00
2.1 wszystkich innych usterek ??cznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic?(dotyczy rwnie? jednej sztuki pojazdu zwolnionego z bada? homologicznych):
3.1 motocykl, motorower, ci?gnik rolniczy 116,00
3.2 samochd osobowy ,autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc?, samochd ci??arowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trjko?owy powy?ej 0,4t mw 169,00
3.3 samochd ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 3,5t do 16t dmc 232,00
3.4 samochd ci??arowy i specjalny, ci?gnik samochodowy siod?owy powy?ej 16t dmc, ci?gnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc? 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5t dmc 92,00
3.7 przyczepa ci??arowa rolnicza od 1,5t do 6t dmc 134,00
3.8 przyczepa ci??arowa rolnicza powy?ej 6t dmc 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna do 3,5t dmc 170,00
3.1 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 3,5t do 16t dmc 269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna powy?ej 16t dmc 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
4.1 okre?lone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za ka?de okre?lone warunki techniczne lub badany uk?ad czy zesp? pojazdu) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starost? w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
5.1 co do ktrego zachodzi podejrzenie, ?e nie spe?nia okre?lonych warunkw technicznych 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozosta?e dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w ktrym dokonano monta?u instalacji do zasilania gazem w poje?dzie zarejestrowanym (za bad. specj.) 114,00
6.2 ktry ma by? u?ywany jako takswka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 ktry ma by? u?ywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 ktry ma by? u?ywany do przewozu materia?w niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, ktry mo?e porusza? si? po drogach z pr?dko?ci? 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w ktrym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementw powoduj?cych zmian? danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o ktrym mowa w art.81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starost? w celu ustalenia danych pojazdu niezb?dnych do jego rejestracji 60,00
6.1 pojazd sprowadzony z zagranicy i nosz?cy ?lady uszkodze? lub ktrego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementw no?nych konstrukcji pojazdu, mog?cych stwarza? zagro?enie dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego 94,00
7 Sprawdzenie spe?niania dodatkowych warunkw technicznych dla niektrych pojazdw oraz pozosta?e czynno?ci przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdw:
7.1 prawid?owo?ci przystosowania pojazdu silnikowego do ci?gania przyczepy 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdw przeznaczonych do wykonania czynno?ci na drodze 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdw ci??arowych przystosowanych do przewozu osb 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego u?ywanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sprawdzenie opinii (na wniosek w?a?ciciela pojazdu) do wniosku o odst?pstwo od warunkw technicznych 82,00
7.10 pomiar prawid?owo?ci rozmieszczenia punktw bazowych nadwozia samono?nego pojazdw samochodowych do 3,5t dmc, zwi?zanych z zespo?ami i uk?adami bezpiecze?stwa jazdy 255,00
 
Galeria zdj?? stacji diagnostycznej

Zobacz wszystkie zdj?cia ».

 


Copyright © 2021 Habart - auto, diagnostyka, service - Powroźnik.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja E-LIME.